GIPSANE ROZETNE

Rozetna R-40

Rozetna gipsana R-40