GIPSANE ROZETNE

R 77b Rozetna P 47

R 77b Rozetna gipsana P 47