GIPSANE ROZETNE

R 61 Rozetna

R 61 Rozetna gipsana 32 x 40