GIPSANE ROZETNE

Rozetna R-50

Gipsana rozetna R-50